Systemy Business Intelligence

 

eSupport oferuje Klientom unikalną kombinację rozwiązań i produktów. Proponowane przez nas rozwiązania zapewniają Klientom najwyższą efektywność przy zachowaniu rozsądnych kosztów.

 

Poniższe rozwiązania wiążą się z rosnącymi oczekiwaniami organizacji w stosunku do projektów BI, które mają usprawnić generowanie zysków i redukcję kosztów oraz zapewnić zgodność z wymogami prawa. Dzięki narzędziom Business Intelligence użytkownicy nie mający technicznego wykształcenia otrzymują dostęp do wszystkich danych w przejrzystej formie.

Rozwiązania biznesowe, BI Detal Rozwiązania biznesowe, BI Finanse Rozwiązania biznesowe, BI Jasper Suite
Rozwiązania biznesowe, BI Mediq Rozwiązania biznesowe, BI Ubezpieczenia Rozwiązania biznesowe, BI Pentaho
bi_comarch_small bi_cennik_small
 

 

Kompletne rozwiązania Business Intelligence

Rozwiązania te wiążą się z rosnącymi oczekiwaniami organizacji w stosunku do projektów BI, które mają usprawnić generowanie zysków i redukcję kosztów oraz zapewnić zgodność z wymogami prawa. Dzięki narzędziom Business Intelligence użytkownicy nie mający technicznego wykształcenia otrzymują dostęp do wszystkich danych w przejrzystej formie.

 

Dostarczony plan realizacji i wdrożenia rozwiązania z jasno określonymi punktami kontrolnymi oraz priorytetami dla kierownictwa oraz użytkowników, zawierający opis produktów cząstkowych dla każdej fazy i korzyści biznesowych, gwarantuje minimalizację ryzyka związanego z dostarczeniem docelowego rozwiązania oraz zapewnia szybkie dostarczenie konkretnych korzyści biznesowych.

 

Rozwiązania biznesowe

Swoim klientom proponujemy najskuteczniejsze rozwiązania wspierające zwiększenie wydajności przedsiębiorstw oraz konkurencyjności prowadzonej działalności dzięki optymalizacji kosztów, podniesieniu efektywności, usprawnieniu dostępu do informacji i poprawie komunikacji. Nasza działalność skupia się min.: na integracji systemów informatycznych, produkcji oprogramowania na zamówienie i oferowaniu systemów zarządzania firmą.

 

Najczęstsze obszary zastosowań Business Intelligence

Systemy analityczne adresowane są do wszystkich działów w przedsiębiorstwie, dla których istotne jest posiadanie spójnej, aktualnej i rzetelnej informacji o stanie określonej dziedziny działalności.

Zarząd uzyskuje aktualną analizę stanu przedsiębiorstwa jako całości oraz poszczególnych kluczowych obszarów działalności, informacje o pozycji firmy na rynku, informacje o zmianach w stosunku do minionych okresów oraz planowanych wynikach w przyszłości.

Controlling otrzymuje narzędzia automatyzujące proces przygotowania sprawozdań finansowych (także skonsolidowanych), wymaganych raportów oraz wspierające analityków w planowaniu i monitorowaniu odchyleń wyniku finansowego, analizie wskaźnikowej sprawozdań finansowych, planowaniu inwestycji, podziale kosztów czy analizie kosztów działań.

Dział sprzedaży otrzymuje zawsze aktualne informacje o realizacji planu marży i obrotu w przekrojach takich jak grupy produktów i produkty, regiony, oddziały i przedstawiciele, czas, sektory, Klienci, lokalizacje odbiorców, kanały dystrybucji itp. Dzięki dostarczanym przez nas rozwiązaniom możliwe jest także planowanie i prognozowanie sprzedaży w wyżej wymienionych przekrojach.

Dział marketingu uzyskuje system wspierający segmentację klientów, precyzyjne określenie grupy docelowej, monitorowanie realizacji kampanii marketingowych oraz aplikację do planowania działań marketingowych.

Dział logistyki, po wdrożeniu systemu analitycznego, posiada bieżącą informację o stanach magazynowych, rotacji poszczególnych produktów, kosztach magazynowania, informacje o towarach w drodze oraz o odchyleniach czasów dostaw.

Szef produkcji jest w stanie monitorować wydajność pracowników produkcyjnych, gniazd produkcyjnych, identyfikować wąskie gardła oraz odchylenia od normatywów, kontrolować jakość oraz koszty produkcji, a także planować wielkość i koszty produkcji.

Dział kadr otrzymuje narzędzie wspierające planowanie zatrudnienia (w tym wynagrodzeń) oraz narzędzia wspomagające budowanie systemów motywacyjnych opartych na wynikach pracy.

Biuro zarządzania projektami dostaje aktualną informacje o stanie realizacji projektów oraz system wspierający ich wycenę i pozwalający zweryfikować opłacalność uruchomienia nowych przedsięwzięć.

Dział administracji uzyskuje narzędzia wspomagającą planowanie kosztów wynajmu powierzchni biurowych, kosztów obsługi samochodów służbowych oraz umożliwiającą rozdzielenie tych kosztów na odpowiednie ośrodki odpowiedzialności.

Oczywiście wyżej wymienione przykłady nie wyczerpują możliwości systemów analitycznych. O ostatecznym kształcie każdego rozwiązania decydują poszczególne grupy użytkowników.

 

Cechy dobrego systemu BI

W warunkach szybko rozwijającego się rynku oraz ogromnej konkurencji, zarządzanie firmą wymaga stałego dostępu do aktualnych danych, dotyczących operacji biznesowych.  Kluczowym rozwiązaniem znacznie usprawniającym działanie firmy oraz ułatwiającym proces podejmowania decyzji są systemy klasy Business Intelligence (systemu BI).

Business Intelligence powinno umożliwiać organizacjom zwiększenie przewagi konkurencyjnej dzięki wykorzystaniu informacji i podejmowaniu decyzji w warunkach mniejszego ryzyka.

Działające na rynku przedsiębiorstwo gromadzi potężne ilości danych w systemach finansowych, logistycznych, kadrowo-płacowych, produkcyjnych, itp. Dane te często są rozproszone, a ich analiza wymaga przygotowywania raportów w poszczególnych systemach i następnie scalania ich. Spodziewany nakład pracy, jaki musiałby zostać poniesiony na analizę tych danych powoduje często, że przedsiębiorstwa rezygnują z przekrojowych analiz, osłabiając tym samym swoją pozycję konkurencyjną. Dla narzędzi klasy Business Intelligence łączenie danych z wielu systemów nie powinno stanowić żadnego problemu, a czas poświęcany do tej pory na przygotowywanie raportów można poświęcić analizie danych, wyszukiwaniu trendów i prognozowaniu kluczowych wskaźników dla przedsiębiorstwa. Umiejętność reagowania na sygnały płynące z rynku stanowi o przewadze konkurencyjnej firmy.

Zastosowanie narzędzi Business Intelligence powinno przynosić organizacji szereg korzyści i wspomagać działanie niemal wszystkich obszarów działalności organizacji. Przekształcenie danych w informacje zastępuje zgadywanie i domysły wnioskami opartymi na faktach. Dodatkowo, System BI może usprawniać komunikację pomiędzy departamentami firmy – dane są sprowadzane do wspólnego mianownika i istnieje jedno źródło prawdy. Ponieważ informacje są wiarygodne, terminowe i dostarczone w odpowiedniej formie, organizacja może w szybki sposób reagować na zmianę warunków finansowych, preferencji odbiorców czy też operacji w łańcuchu dostaw.

Celem nadrzędnym wykorzystania Business Intelligence jest zwiększenie przewagi konkurencyjnej dzięki wykorzystaniu informacji i podejmowaniu decyzji w warunkach mniejszego ryzyka.

Zaletą wykorzystania Business Intelligence jest poprawa aktualności i jakości informacji. Raport, którego przygotowanie zajmuje wiele godzin, a nawet dni, może być już nieaktualny. Dzięki wykorzystaniu narzędzi Business Intelligence, analizy są tworzone ad hoc przez użytkowników i nie wymagają angażowania do tego specjalistów, np. działu IT. Każdy raport może być w systemie zapamiętany, a przygotowanie aktualnej wersji danych sprowadza się do jego odświeżenia.

Finalnie, rozwiązania Business Intelligence powinny dostarczać informacji uporządkowanych w sposób przystępny do analizy dla wszystkich odbiorców informacji w przedsiębiorstwie - zarządu, kierownictwa wyższego i niższego szczebla, pracowników, kontrahentów, partnerów. Każdy użytkownik tych rozwiązań ma możliwość budowania własnych analiz, bez konieczności pomocy informatyków czy wyspecjalizowanych analityków systemowych. Wyrafinowane narzędzia analityczne powinny umożliwiać prowadzenie nie tylko standardowego raportowania. Powinny  przede wszystkim pozwalać na wykonywanie zaawansowanej analizy z wykorzystaniem statystyki, prognozowania, badania trendów, wyszukiwania zależności między danymi.

 

Zalety prawidłowo wdrożonego systemu BI

Często potencjalni użytkownicy systemu BI słyszą o korzyściach, związanych z jego wdrożeniem. Niewątpliwie, samo wdrożenie BI jest korzystne dla danego przedsiębiorstwa, lecz podawane uzasadnienie tego twierdzenia jest raczej zaletą niż korzyścią.
Zestawienie korzyści (zalet), wynikających z wdrożenia aplikacji Business Intelligence, które prezentuje poniższy wykres zostało przeprowadzone na podstawie badania ponad 500 respondentów, wykonanego przez press.teleinteractive.net, agencja zajmująca się badaniem trendów rynkowych głównie w obszarze informatycznych technologii internetowych, wykorzystywanych przez biznes.

 

System BI - Proces wdrożenia

Wdrożenie systemu Business Intelligence w przedsiębiorstwie powinno umożliwić osiągnięcie strategicznej przewagi nad konkurencją na trudnym i zmiennym rynku. Powinno pozwalać na szybsze reagowanie na trendy rynkowe oraz na wykrywanie zagrożeń i szans w prowadzonej działalności.

Pełne wdrożenie business intelligence obejmuje m.in. analizę biznesową i techniczną, model i projekt hurtowni danych i systemu analitycznego, dostarczenie narzędzi informatycznych i sprzętu, instalacja i konfiguracja, wdrożenie pilotażowe, implementacja procesu zasilania danych, szkolenia, konsultacje, opieka nad systemem w fazie wdrożenia i w okresie po-wdrożeniowym, wsparcie techniczne. Architekturę systemu można podzielić na cztery podstawowe elementy.

Procesy integracji danych (ETL)
Procedury ETL to zestawy pakietów zasilających hurtownię danych informacjami z rozproszonych systemów źródłowych. Odpowiednie zaprojektowanie tych procesów stanowi krytyczną część wdrożenia systemów Businness Intelligence. Na etapie projektowania zasilania hurtowni danych decydujemy w jaki sposób połączyć informacje o tych samych obiektach pochodzące z różnych systemów (wewnętrznych jak i zewnętrznych), jak znaleźć wspólny mianownik do analizy danych, jak traktować zdublowane informacje, w jaki sposób wykluczyć dane nierzetelne oraz czy i w jaki sposób uzupełnić dane brakujące.

Hurtownie danych (ang. Data Warehouse)
Hurtownia Danych stanowi repozytorium analizowanych danych. Przechowuje spójne i zweryfikowane pod względem poprawności wartości. Poniżej przedstawionych jest kilka istotnych różnic pomiędzy transakcyjną (produkcyjną) bazą danych a hurtownią danych:
baza transakcyjna wspiera użytkowników w czynnościach operacyjnych, hurtownia danych w kwestiach strategicznych;
Baza produkcyjna jest zaprojektowana by wspierać zazwyczaj jedną konkretną aplikację biznesową podczas gdy hurtownia danych zbiera informacje z wielu źródeł danych;
hurtownia danych zapewnia możliwość analizy zarówno historycznej jak i prognozowania przyszłych okresów;
systemy transakcyjne są optymalizowane pod kątem szybkości rejestrowania danych, hurtownia pod kątem ich analizy – skutkuje to skrajnie różną architekturą obu systemów.

Baza wielowymiarowa
OLAP jest jedną z najlepszych metod przekształcania danych w informację. Podczas projektowania tej bazy użytkownicy wskazują, jakie wartości numeryczne chcą analizować (tzw. miary) oraz w jakim kontekście dane te będą analizowane (np. demograficznym, geograficznym, organizacyjnym, chronologicznym itp. – tzw. wymiary). Podczas wdrożenia każdej zainteresowanej grupie użytkowników (np. Sprzedaż, Marketing, Finanse, Logistyka) dostarczamy odpowiednie środowisko analityczne. Zaprojektowana definicja obiektów dla obszaru sprzedaży umożliwia błyskawiczną definicję różnych raportów, jak na przykład: Lista dziesięciu produktów, które w ostatnich 3 kwartałach, w województwie mazowieckim osiągnęły najniższą rentowność w sektorze telekomunikacji. Dodatkowo na raporcie umieścić można na przykład nazwiska Product Managerów.

System budowy i dystrybucji analiz i raportów
Wdrażane przez nas systemy, poprzez dostarczenie zrozumiałego dla użytkowników biznesowych modelu analitycznego, umożliwiają budowanie wymaganych raportów metodą „przeciągnij i upuść”, bez konieczności znajomości języka zapytań do bazy danych oraz dystrybucję takich raportów w różnych formatach poprzez centralne repozytorium raportów, czy email. Dodatkowo użytkownicy otrzymują narzędzia analityczne znacznie skracające czas przygotowania analiz dużych wolumenów danych.

Prawidłowo wdrożone rozwiązanie Business Intelligence cechuje się jednym z najwyższych wskaźników zwrotu inwestycji ROI.

 

Korzyści wynikające z wdrożenia systemu BI

Niezależnie od specyfiki pracy użytkowników systemu Klienci uzyskują następujące korzyści:
- wzrost wartości firmy;
- poprawa rentowności oraz płynności finansowej;
- obniżenie poziomu kosztów pośrednich;
- znaczne skrócenie procesu planowania i budżetowania;
- radykalne skrócenie czasu przygotowania raportów i analiz;
- wiarygodność i spójność informacji zarządczej;
- odwrócenie złych proporcji pomiędzy czasem poświęconym na kompletowania danych a czasem analizy raportów i wyciągania wniosków.

Biorąc pod uwagę koszty wdrożenia i oczekiwany zwrot z inwestycji, realne korzyści można ująć, biorąc przykład z tych organizacji, które System BI już wdrożyły, np.

Jedna z firm, dzięki wdrożeniu rozwiązania do budżetowania i raportowania OLAP zaoszczędziła kilka milionów zł poprzez zamknięcie 10 oddziałów, które przynosiły im straty, o których wcześniej nie wiedzieli. Wiele dotychczasowych raportów było po prostu "ubarwianych" i dopiero wprowadzenie centralnego systemu BI z możliwością BEZPOŚREDNIEGO dostępu przez Zarząd do informacji analitycznych odkryło PRAWDZIWY obraz sytuacji.

Dobry system BI pozwala na bardzo łatwe alokowanie kosztów pośrednich na poszczególne linie produktowe czy też same produkty. Pozwala to na bardzo dokładne stwierdzenie, które produkty, działy są rentowne a które nie. Jeszcze ważniejsze wykorzystanie tej metody to policzenie przewidywanych zysków z nowo wprowadzanych produktach. Błąd na tym etapie może spowodować dla firmy ogromne koszty, trudne do odzyskania.

Inna firma najwięcej zyskała poprzez możliwość generowania różnych rozbudowanych analiz dla swoich dostawców. Dzięki temu uzyskała od nich ochronę cen na sprzęt, który mają zakupiony i pozostający w magazynach w sytuacji gdy producent obniży na nie ceny. W ten sposób przestali ponosić straty na sprzęcie, który długo się sprzedaje. Przy ich skali działalności oznacza to roczne oszczędności rzędu setek tysięcy złotych. System wraz z wdrożeniem kosztował ich natomiast około 100.000 zł.

Kolejna firma borykała się z trudnościami budowania raportów i analiz w ich dotychczasowym systemie ERP. Musieli zlecać każdorazowo przygotowanie tych raportów firmie zewnętrznej. Po podliczeniu oznaczało to wydatek rzędu 50.000 zł rocznie!

  

Case study

W podsumowaniu proponujemy opis typowego biznesowego problemu z jakim się spotyka większość firm w Polsce.

W wielu firmach dokładna analiza danych przy pomocy oprogramowania analitycznego, przyniosła zdumiewające informacje. Okazało się, że firmy tracą najwięcej swojego czasu na działania handlowe, które nie przynoszą zysku. Często bowiem ocenia się zyskowność sprzedaży towarów uwzględniając tylko koszt zakupu. Natomiast nie bierze się pod uwagę jednostkowych kosztów dostaw, składowania, obsługi handlowej, kosztów finansowych, itp. Po uwzględnieniu tych czynników zyskowność wygląda zupełnie inaczej.

 

W badanych firmach sprzedaż średnio 15% towarów z oferty powodowała straty a sprzedaż kolejnych 10% była na granicy opłacalności. Z kolei prawie 82% zysku uzyskiwano ze sprzedaży 23% towarów. Zasada Pareto potwierdza się więc w każdej firmie. Trudno jest jednak pokonać barierę psychologiczną i usunąć z oferty sprzedające się w sumie dobrze towary. Jednak firmy, które zdecydowały się na eliminację nierentownych produktów szybko uzyskały wzrost zyskowności.

 

"Nie usunęliśmy od razu z oferty nierentownych towarów aby nie robić zamieszania na rynku, ale stopniowo podnosiliśmy ceny. W ten sposób sprzedaż części nierentownych towarów stała się opłacalna. Resztę w końcu usunęliśmy z oferty. Odzyskany w ten sposób czas i pieniądze przeznaczyliśmy na działania najbardziej zyskowne. Nawet się nie spodziewałem, że bez żadnych inwestycji zwiększymy tak szybko swoją rentowność" - mówi szef warszawskiej hurtowni.

Jak zatem w porę podejmować właściwe decyzje?
Można zastosować jeden z popularnych programów - arkusz kalkulacyjny i tam przeprowadzać obliczenia. Jest to jednak dość mozolna praca, gdyż dane za każdym razem trzeba importować z baz programów handlowo-finansowych. Wiele czasu zajmują też wyliczenia. Do tego, aby to zrobić dobrze, potrzebny jest specjalista z dziedziny finansów.

Innym rozwiązaniem jest zakup Systemu BI. W specjalnie zaprojektowanych raportach zawarte formuły obliczeniowe spowodują, że po naciśnięciu jednego klawisza otrzymamy od razu aktualne i przetworzone dane. Nie musimy też zagłębiać się w tabelach aby przeanalizować co się dzieje w firmie. W otrzymanym raporcie od razu możemy przeczytać gotowe wnioski lub sugestie.

 

Sprzedaż i wdrożenia przez eSupport systemów  BI

BI Detal
Business Intelligence Detal to oprogramowanie wspierające proces podejmowania decyzji na każdym poziomie zarządzania przedsiębiorstwem. Daje dostęp do kluczowych z punktu widzenia firmy informacji przechowywanych w systemie oraz ich analizę. Dzięki temu przedsiębiorstwo wykorzystujące oprogramowanie BI Detal zdobywa i umacnia swoją przewagę nad konkurencją.
Więcej...

BI Finanse
BI Finanse to kompleksowe rozwiązanie analityczne przeznaczone dla sektora finansowego wypracowane podczas wdrożeń rozwiązań. Podstawowym elementem BI Finanse rozwiązania jest w prosty i przejrzysty dla użytkownika model dostępu do danych. Model danych jest podstawą dla przeprowadzenia analiz biznesowych, na potrzeby których dostarczona jest specjalna infrastruktura do wspomagania decyzji, która obecna jest w postaci predefiniowanych modeli analitycznych oraz raportów i wskaźników.
Więcej...

BI Mediq
System BI Mediq do analizy zakładów opieki medycznej jest analitycznym narzędziem wspomagającym procesy decyzyjne. System nasz w znaczącym stopniu zapewnia wsparcie dla ośrodków medycznych w procesie redukcji kosztów, zwiększaniu wydajności oraz efektywniejszym wykorzystaniu posiadanych zasobów. BI Mediq wykorzystuje standardowe narzędzia technologiczne, to znaczy takie, które są bardzo łatwe w użyciu i mogą być zintegrowane z dotychczasowymi systemami zaimplementowanymi w organizacji.
Więcej...

BI Ubezpieczenia
BI Ubezpieczenia jest kompletnym rozwiązaniem, które doskonale pasuje do potrzeb firm ubezpieczeniowych.  Rozwiązanie BI Ubezpieczenia to intuicyjny system, który umożliwia użytkownikowi systemu skoncentrowanie się na jego pracy. Zbudowany został w oparciu o najnowsze technologie, a jego zastosowaniu można z danych źródłowych wygenerować precyzyjny raport dzięki któremu eksperci mają możliwość podejmowania szybszych oraz lepszych decyzji biznesowych na wszystkich poziomach organizacji.
Więcej...

BI Jasper Suite
BI Jasper Suite dostarcza kompleksowe interfejsy integracji aby umożliwić łatwe łączenie z aplikacjami korporacyjnymi czy produktami niezależnych producentów oprogramowania. Ponadto równie łatwo integruje się z infrastrukturą oprogramowania w firmie, między innymi z systemami autoryzacji aby zapewnić że informacje dostarczane są zgodnie z ich przeznaczeniem.
Więcej...

BI Pentaho
BI Pentaho to elastyczny System Raportowania dla biznesu. Ma możliwości generowania od prostych raportów do wysoce przetworzonych udostępnianych wieloma kanałami informacji. Może bezpośrednio łączyć się jedną bazą danych, jednocześnie z wieloma bazami danych, czy scentralizowaną warstwą metadanych Pentaho. Każda organizacja ma wartościowe dane rozsiane po wielu różnych aplikacjach oraz bazach danych. W takich sytuacjach trudnym a nawet niemożliwym jest szybki przejrzysty podgląd wydajności sprzedaży, kondycji firmy bez integracji danych z wielu istniejących źródeł.
Więcej...

Comarch Business Intelligence
Rozwiązania dedykowane Comarch Business Intelligence kierujemy do wszystkich firm posiadających systemy źródłowe, a w nich dane, które chcą analizować. Nasza oferta skierowana jest do przedsiębiorstw różnych branż i dziedzin. Nasi analitycy posiadają wiedzę, którą potrafią wykorzystać dla Państwa potrzeb. Swoją ofertę kierujemy także do firm, które posiadają kilka systemów źródłowych Comarch CDN XL i oczekują skonsolidowanej sprawozdawczości na bazie dedykowanego rozwiązania.
Więcej...